لطفاً منتظر بمانید...

مزیت های ویژه بیمه معلم طلایی بر پوشش های بیمه های دیگر عبارتست از : فرانشیز از 15% ، علاوه بر پوشش سرقت کلی با شکست حرز ؛ پوشش ویژه سرقت کلی (با تائید مراجع انتظامی و قضایی) در تمامی سرقت ها (زورگیری ، دست و یا کیف قاپی و ...) ، حمل و نقل رایگان دستگاه خسارت دیده