لطفاً منتظر بمانید...

مزیت های ویژه بیمه معلم طلایی بر پوشش های بیمه های دیگر عبارتست از : فرانشیز از 15% ، علاوه بر پوشش سرقت کلی با تائید مراجع انتظامی و قضایی - هردو الزامی ؛ پوشش ویژه سرقت کلی (با تائید مراجع انتظامی و قضایی) در تمامی سرقت ها ، حمل و نقل رایگان دستگاه خسارت دیده