لطفاً منتظر بمانید...

بیمه دیجیتال من
مزیت های ویژه بیمه معلم طلایی بر پوشش های بیمه های دیگر عبارتست از : پوشش خسارت تا 85% ، علاوه بر پوشش سرقت با شکست حرز ؛ پوشش ویژه سرقت کلی (حتی زورگیری ، کیف قاپی و ...) با تائید وقوع سرقت توسط مراجع انتظامی و قضایی در تمامی سرقت ها ، حمل و نقل رایگان دستگاه خسارت دیده توسط پست